NO38

Summary

Gene Symbol: NO38
Description: nucleophosmin
Alias: NO38, nucleophosmin, NPM, nucleolar phosphoprotein B23, nucleolar protein NO38, nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin), numatrin
Species: chicken

Top Publications

 1. ncbi [Matrix protein of Newcastle disease virus interacts with avian nucleophosmin B23. 1 in HEK-293T cells]
  Zhiqiang Duan
  Ministry of Education Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Wei Sheng Wu Xue Bao 53:730-6. 2013
 2. doi The nucleolar phosphoprotein B23 targets Newcastle disease virus matrix protein to the nucleoli and facilitates viral replication
  Zhiqiang Duan
  Animal Infectious Disease Laboratory, College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China Ministry of Educational Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Virology 452:212-22. 2014
 3. ncbi Structure and developmental expression of chicken nucleolin and NO38: coordinate expression of two abundant non-ribosomal nucleolar proteins
  G Maridor
  Swiss Institute for Experimental Cancer Research ISREC, s Lausanne, Switzerland
  Biochim Biophys Acta 1049:126-33. 1990
 4. pmc cDNA sequences of chicken nucleolin/C23 and NO38/B23, two major nucleolar proteins
  G Maridor
  Swiss Institute for Experimental Cancer Research ISREC, Epalinges
  Nucleic Acids Res 18:1286. 1990
 5. ncbi Major nucleolar proteins shuttle between nucleus and cytoplasm
  R A Borer
  Institut fur Zellbiologie, ETH Honggerberg, Zurich, Switzerland
  Cell 56:379-90. 1989
 6. pmc Posttranscriptional regulation of chicken ccn2 gene expression by nucleophosmin/B23 during chondrocyte differentiation
  Yoshiki Mukudai
  Biodental Research Center, Okayama University Dental School, Okayama 700 8525, Japan
  Mol Cell Biol 28:6134-47. 2008

Scientific Experts

 • Zhiqiang Duan
 • Haixu Xu
 • Jian Chen
 • Xiufan Liu
 • Qunhui Li
 • Shunlin Hu
 • Liang He
 • Yoshiki Mukudai
 • Jie Zhu
 • Huimou Liu
 • Satoshi Kubota
 • Harumi Kawaki
 • Tsuyoshi Shimo
 • Masaharu Takigawa
 • Seiji Kondo
 • Kumi Sumiyoshi
 • Takanori Eguchi
 • Toshihiro Ohgawara
 • G Maridor
 • E A Nigg
 • R A Borer
 • W Krek
 • C F Lehner
 • H M Eppenberger

Detail Information

Publications6

 1. ncbi [Matrix protein of Newcastle disease virus interacts with avian nucleophosmin B23. 1 in HEK-293T cells]
  Zhiqiang Duan
  Ministry of Education Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Wei Sheng Wu Xue Bao 53:730-6. 2013
  OBJECIVE: To identify the interaction between Newcastle disease virus (NDV) matrix (M) protein and avian nucleophosmin B23. 1 in HEK-293T cells.
 2. doi The nucleolar phosphoprotein B23 targets Newcastle disease virus matrix protein to the nucleoli and facilitates viral replication
  Zhiqiang Duan
  Animal Infectious Disease Laboratory, College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China Ministry of Educational Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Virology 452:212-22. 2014
  ..In this study, a nucleolar phosphoprotein B23 was identified to interact with Newcastle disease virus (NDV) matrix (M) protein...
 3. ncbi Structure and developmental expression of chicken nucleolin and NO38: coordinate expression of two abundant non-ribosomal nucleolar proteins
  G Maridor
  Swiss Institute for Experimental Cancer Research ISREC, s Lausanne, Switzerland
  Biochim Biophys Acta 1049:126-33. 1990
  ..the complete primary structures of two major chicken non-ribosomal nucleolar proteins known as nucleolin/C23 and NO38/B23, respectively...
 4. pmc cDNA sequences of chicken nucleolin/C23 and NO38/B23, two major nucleolar proteins
  G Maridor
  Swiss Institute for Experimental Cancer Research ISREC, Epalinges
  Nucleic Acids Res 18:1286. 1990
 5. ncbi Major nucleolar proteins shuttle between nucleus and cytoplasm
  R A Borer
  Institut fur Zellbiologie, ETH Honggerberg, Zurich, Switzerland
  Cell 56:379-90. 1989
  ..Another abundant nucleolar protein of 38 kd (B23/No38) is thought to be involved in intranuclear packaging of preribosomal particles...
 6. pmc Posttranscriptional regulation of chicken ccn2 gene expression by nucleophosmin/B23 during chondrocyte differentiation
  Yoshiki Mukudai
  Biodental Research Center, Okayama University Dental School, Okayama 700 8525, Japan
  Mol Cell Biol 28:6134-47. 2008
  ..In the present study, we identified a nucleophosmin (NPM) (also called B23) as this cofactor...